Interns Wanted at B2B Development company.

B2B Development provides business solutions to the companies. The company is an official partner of Bitrix24 CRM system in Armenia.

More about B2B: https://www.facebook.com/b2bdevelopment.am/ or www.b2bdevelopment.am

Internship placements available in:
Sales
CRM Technical Department

In case of interest send your CV and Motivation letter (Max, 1 A4) to fiohapplications@gmail.com with the title INTERNSHIP_SALES/CRM (Leave the one you’re interested).

Only shortlisted candidates will have the chance to participate in 2 months program.

 

The best candidates will get a paid job at the company!

Deadline for Applications : 20 March 2019

 

 

 

 

Փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն B2B Development կազմակերպությունում

B2B Development- ը բիզնես լուծումներ է տրամադրում բիզնեսներին: Կազմակերպությունը  Հայաստանում Bitrix24 CRM համակարգի պաշտոնական գործընկերն է:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ B2B Development կազմակերպության մասին:

https://www.facebook.com/b2bdevelopment.am/ կամ www.b2bdevelopment.am
Փորձաշրջանի հնարավորություն հետևյալ բաժիններում.

  • Վաճառք
  • CRM տեխնիկական բաժին

 

Հետաքրքրությունների դեպքում ուղարկեք Ձեր CV- ն և մոտիվացիոն նամակը (Max, 1 A4) fiohapplications@gmail.com հասցեով `INTERNSHIP_SALES / CRM (Subject-ում գրեք այն հաստիքը, որի համար դիմում եք):

 

Միայն նախնական ընտրված  թեկնածուները հնարավորություն կունենան մասնակցելու 2 ամսվա ծրագրին:

 

Լավագույն թեկնածուները կստանան աշխատանքի հնարավորություն կունենան ընկերությունում:

Դիմումների վերջնաժամկետ` Մարտի 20. 2019թ