SUCCESS STORY: HEALTHY YOU-TH

Healthy YOU-th project took place from 09.09-17.09.19 in Abovyan city. Participants came from Italy, Czech Republic, Morocco, The Netherlands,  Ukraine and Armenia.  The project promoted healthy lifestyle through physical activities and also developed our cultural thinking. The project became more interesting in the intercultural evening day. This day each country prepared some national foods and drinks…

Read More

Success Story: Lusine Karapetyan about her EVS experience in Bodrum

Մի ամիսը անցավ մի ակնթարթի պես, ու մենք արդեն վերադառնում ենք հետ։ Տպավորված, նոր գաղափարներով լի, սիրահարված ու կարոտած։ Կարոտա՞ծ… Ոչ ադքան. Ես էստեղ ինձ տանն էի զգում. թե՛ մասնակիցները, թե՛ կազմակերպիչբերը և թե՛ տեղացիները այնքան լավ մարդիկ են, որ չեն թողնում մի վայրկյան կտրվես

Read More

SUCCESS STORY: DAVIT GORGOYAN’S YE in ROMANIA

Hi! I am Davit. One of participants in Romanian YE.I would be glad share with you my success story of this project. There have been 5 participant countries in the project: Turkey, Armenia, Romania, Estonia and Lithuania. The aim of project was to make participants aware of socially relevant topics, to prevent internet addiction, to identify…

Read More