Interns Wanted at B2B Development company.

Interns Wanted at B2B Development company. B2B Development provides business solutions to the companies. The company is an official partner of Bitrix24 CRM system in Armenia. More about B2B: https://www.facebook.com/b2bdevelopment.am/ or www.b2bdevelopment.am Internship placements available in: Sales CRM Technical Department In case of interest send your CV and Motivation letter (Max, 1 A4) to fiohapplications@gmail.com…

Read More

Project Management. դասընթաց-խաղ

Մարտի 10-ին կայացավ «Future in Our Hands» ԵՀԿ-ի և  #LOFT-ի կողմից կազմակերպված դասընթաց-խաղը «Նախագծի կառավարում/Project Management» թեմայով: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կիրառեցին  Project Management-ի հիմնական գործիքները, նաև թիմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մեթոդները։ Դասընթացի հիմնական թեմաներն էին՝ ի՞նչ է նախագծի կառավարումը, • նախագծի կառավարմանը բնորոշ դժվարությունները, • հատուկ գործիքներ/մեթոդներ, • ծրագրի նախագծի մշակում, • ծրագրի նախագծի պլանավորում, • թիմային հաղորդակցություն,…

Read More

Do you want to become a volunteer in Salzburg?

Volunteering at Radiofabrik   Duration: 01.07.2019-30.06.2020   Radiofabrik is Salzburg’s Community Radio – that means independent, non-commercial, non-profit orientated and with free and public access for everyone to the opportunity of broadcasting. It offers a platform to different people, especially to those who don’t have a voice in other media because of social, racist, sexist…

Read More

Music Club

Սիրու՞մ ես երաժշտություն, ունե՞ս երաժշտական ունակություններ,բայց չգիտես որտեղ գիտելիքներ ձեռք բերել և ինչպես դրանք օգտագործել,ուրեմն մեր առաջարկը քեզ համար է: Մեկնարկում է “Music for everyone” երաժշտական եռամսյա դասընթացների ակումբը,որի ընթացքում բոլոր մասնակիցները կարող են բարելավել իրենց երաժշտական գիտելիքները,տիրապետել երգելու արվեստին,հասկանալ երաժշտական <<լեզուն>> ու ճիշտ օգտագործել իրենց ունակություններն ու հմտությունները: Կկազմակերպվեն տարբեր այցեր, կքննարկվեն շատ հետաքրքիր…

Read More

English Speaking Club for Beginners/ Անգլերենի խոսակցական ակումբ սկսնակների համար

Սիրու՞մ ես անգլերեն, բայց չգիտես որտեղ և ինչպես զարգացնել ունակություններդ, մեր առաջարկը հենց քեզ համար է: Դիմորդների խնդրանքով մեկնարկում է “English without Barriers ” սկսնակների համար անգլերենի եռամսյա դասընթացների ակումբը, որի շրջանակներում բոլոր

Read More

SUCCESS STORY: DAVIT GORGOYAN’S YE in ROMANIA

Hi! I am Davit. One of participants in Romanian YE.I would be glad share with you my success story of this project. There have been 5 participant countries in the project: Turkey, Armenia, Romania, Estonia and Lithuania. The aim of project was to make participants aware of socially relevant topics, to prevent internet addiction, to identify…

Read More