Success Story: Lusine Karapetyan shares about her EVS experience in Lithuania

After a short term volunteering abroad I came back to my country. Something was not enough, nothing pleased me. I realized that quiting volunteering ever would kill me. I was seeking for new interests for me, couldn’t get adopted to my previous life. I made up my mind to do it again. I searched for…

Read More

URGENT: Call for ESC volunteer in Poland

Call for ESC volunteers 2019-2020! Looking for an ESC(EVS) experience in Poland? Then here you have an amazing opportunity: Start Date:ASAP Duration:9months For More information please check INFOPACK: https://prezi.com/view/isoOobS8J2KUtVHqLVGH/ HOW TO APPLY If you want to take a part in ECS project in STRIM please download, complete and return the APPLICATION FORM (you can find it…

Read More

Success Story: Armenian team shares about their YE in Cyprus

As Abraham Lincoln said “Democracy is the government of the people, by the people and for the people”. And truly, this experience in our lives gave the opportunity to get deep into the concept of democracy with our fellow participants from different countries, where we learned they have very different opinions from each other about…

Read More

Call for participants: YE in Poland

PROJECT DATES: 16th to 23rd November 2019 ARRIVING DAY:16th November 2019 DEPARTURE DAY: 23rd November 2019 VENUE:Bystrzyca Kłodzka, Poland No OF PARTICIPANTS: 4 +1 Participating Countries Poland-Ukraine- Italy- Georgia-Spain-Armenia “Face to Face (F2F)” is an opportunity for young people to come to Poland and to get involved in the discussion about a topic that attracts every young…

Read More

Success story: Flora Gevorgyan shares her experience about TC in Slovakia

Where do I even start and how do I even express every emotion that I am relieving right now through words? I think every human being, at least once in their lifetime, experiences something absolutely life-changing, which helps discover themselves from a completely new angle, gives a sense of purpose and motivates overwhelmingly much. For…

Read More

“English without Barriers” 5th round

Սիրու՞մ ես անգլերեն, բայց չգիտես որտեղ և ինչպես զարգացնել ունակություններդ, մեր առաջարկը հենց քեզ համար է: Նորից մեկնարկում է “English without Barriers ” խոսակցական անգլերենի դասընթացների ակումբը, այս անգամ նոր ֆորմատով։ Ակումբի շրջանակներում բոլոր ցանկացողները կարող են բարելավել իրենց անգլերենի իմացությունը, լավացնել բանավոր խոսքի հմտությունները և զարգացնել հաղորդակցման ունակությունները: Կկազմակերպվեն ֆիլմերի դիտումներ, հետաքրքիր խաղեր, այցեր,…

Read More