“Empowerment of Youth Against Bullying and Violence”: Success story

From 20-29 June we had an Erasmus+ Training Course in Sofia, Bulgaria under the name Empowerment of Youth Against Bullying and Violence. The project brought 3 Armenian youth workers from FIOH NGO one step closer to becoming proficient youth advocates. The aim of the project was to improve and practice non-formal education skills in bullying…

Read More

International training course “Identit[ies], Geender meets culture”: SUCCESS STORY

From 04-12 May for youth workers from Future in Our Hands Ngo Successfully took part in an international training course “Identit[ies], Geender meets culture”, which took place in Muica, Spain. The project aimed at developing youth workers’ understanding of the intersectionality of identities and the relations between gender and culture. During the training the participants…

Read More

Marketing Club, 3rd round: Application is Open

2017 թ.- ավարտին “Future in our Hands” ԵՀԿ-ն մեկնարկեց է FIOH Մարքեթինգային ակումբը և տեսնելով  նրա մասնակիցների ունեցած հաջողությունները, որոշեց դարձնել այն ԵՀԿ-ի կարևորագոյւն մասը: Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ 15.06.2018-ից FIOH-ը կմեկնարկի  Marketing club-ի 3րդ շրջանը արդեն իսկ նոր, ավելի 

Read More

Success Story:TC SELECTIVE PREVENTION. A PROGRAM OF OPPORTUNITIES.PART II

TC SELECTIVE PREVENTION. A PROGRAM OF OPPORTUNITIES.PART II, which took place in February, from 4-10 in the wonderful medieval province Almagro was to greatest extent a way more unique from the others. Its main aim was the youth working between the adolescents and 18+ year old youngsters, which strived for creating a huge family and…

Read More