Success story: Flora Gevorgyan shares her experience about TC in Slovakia

Where do I even start and how do I even express every emotion that I am relieving right now through words? I think every human being, at least once in their lifetime, experiences something absolutely life-changing, which helps discover themselves from a completely new angle, gives a sense of purpose and motivates overwhelmingly much. For…

Read More

“English without Barriers” 5th round

Սիրու՞մ ես անգլերեն, բայց չգիտես որտեղ և ինչպես զարգացնել ունակություններդ, մեր առաջարկը հենց քեզ համար է: Նորից մեկնարկում է “English without Barriers ” խոսակցական անգլերենի դասընթացների ակումբը, այս անգամ նոր ֆորմատով։ Ակումբի շրջանակներում բոլոր ցանկացողները կարող են բարելավել իրենց անգլերենի իմացությունը, լավացնել բանավոր խոսքի հմտությունները և զարգացնել հաղորդակցման ունակությունները: Կկազմակերպվեն ֆիլմերի դիտումներ, հետաքրքիր խաղեր, այցեր,…

Read More