Hey there! We are going to tell you about a youth exchange program named “Love is a 4 legged word” which took place from 16-23 of July, at Valdepenas, Spain. The participants were youngsters from 3 European countries (Spain, Armenia and The Netherlands). The main aim of the project was to raise awareness among young people about the importance of caring for animals, to help dog shelter associations to improve their work and what’s the most important, we have arranged an event where people came and adopted dogs, instead of buying them!

During the program we learned important skills such as training dogs, treating and taking care of them properly. During different types of group activities, we learned how to efficiently behave around dogs, how to teach them to do things, and other interesting stuff. All these activities were combined with interesting and funny games and team building activities. Besides these activities, the project helped the participants to establish good relationships between themselves, learn about traditions and cultures of different countries and cooperate with each other. During the project they taught each other their national dances, sport activities, traditional wedding ceremonies and this way introducing others their cultural peculiarities. During the whole program we were having evaluations of the days, which were making evenings warmer and more comfortable.

The words cannot describe how many amazing people we have met during the project.  To sum up, we would like to mention, that we really enjoyed the stay and the project in Valdepenas, we got many friends, had fun and now we are much more inspired than we were and thankful for such opportunity.

The project was financed by Erasmus+ program. It was hosted by Pokhara Association in Spain and Armenian partner organization was Future in Our Hands NGO.

 

Ողջույն! Մենք ձեզ կպատմենք «Love is a 4 legged word» երիտասարդական փոխանակման ծրագրի մասին, որը տեղի ունեցավ հուլիսի 16-23-ը Իսպանիայի Վալդեպենաս քաղաքում: Մասնակիցները երիտասարդներ էին եվրոպական 3 երկրներից (Իսպանիա, Հայաստան և Նիդեռլանդներ): Ծրագրի հիմնական նպատակն էր երիտասարդների շրջանում իրազեկել կենդանիների խնամքի կարևորության մասին, օգնել շների ապաստարանների ասոցիացիաներին բարելավել իրենց աշխատանքը, և որ ամենակարևորն է, մենք կազմակերպեցինք միջոցառում, որտեղ
մարդիկ գալիս էին և շներ որդեգրում` գնելու փոխարեն։
Ծրագրի ընթացքում մենք սովորեցինք այնպիսի կարևոր հմտություններ, ինչպիսիք են ՝ շների վարժեցում, ճիշտ բուժում և խնամք։ Այս բոլոր գործողությունները զուգորդվում էին հետաքրքիր և զվարճալի թիմային խաղերով։ Այս ամենից բացի, ծրագիրը մասնակիցներին օգնեց լավ հարաբերություններ հաստատել միմյանց միջև, ծանոթանալ տարբեր երկրների ավանդույթներին և մշակույթներին և համագործակցել միմյանց հետ: Ծրագրի ընթացքում երիտասարդները իրենց երկրի մշակույթն ու ավանդույթները ներկայացնելով միմյանց սովորեցրին իրենց ազգային պարերը, ավանդական հարսանեկան արարողությունները և այլն: Ամբողջ ծրագրի ընթացքում մենք ունենում էինք օրվա գնահատման միջոցառումներ , որոնք մեր երեկոները դարձնում էին էլ ավելի ջերմ և հարմարավետ:
Բառերը չեն կարող նկարագրել, թե քանի զարմանալի մարդկանց ենք հանդիպել նախագծի ընթացքում: Ամփոփելով ՝ կցանկանայինք նշել, որ մենք իսկապես վայելեցինք Վալդեպենասում անցկացրած ծրագիրը, մենք ձեռք բերեցինք շատ ընկերներ, զվարճացանք և այժմ մենք շատ ավելի ոգեշնչված ենք քան երբևիցե և շնորհակալ ենք նման հնարավորության համար:
Այն ֆինանսավորել է «Erasmus+» ծրագիրը: Հյուրընկալել էր «Pokhara Association» – ը Իսպանիաում , իսկ հայաստանյան գործընկեր կազմակերպությունը՝ «Future in Our Hands»: