Success Story :Social Entrepreneurship ToolBox

The seminar was about Social Entrepreneurship. Social entrepreneurship is all about recognizing the social problems and achieving a social change by employing entrepreneurial principles, processes and operations. SE is a business method to adress a social and environmental problems in an innovative way. The seminar brought together people who run SE or interested in it….

Read More

Success Story: Lusine Karapetyan about her EVS experience in Bodrum

Մի ամիսը անցավ մի ակնթարթի պես, ու մենք արդեն վերադառնում ենք հետ։ Տպավորված, նոր գաղափարներով լի, սիրահարված ու կարոտած։ Կարոտա՞ծ… Ոչ ադքան. Ես էստեղ ինձ տանն էի զգում. թե՛ մասնակիցները, թե՛ կազմակերպիչբերը և թե՛ տեղացիները այնքան լավ մարդիկ են, որ չեն թողնում մի վայրկյան կտրվես

Read More

SUCCESS STORY: DAVIT GORGOYAN’S YE in ROMANIA

Hi! I am Davit. One of participants in Romanian YE.I would be glad share with you my success story of this project. There have been 5 participant countries in the project: Turkey, Armenia, Romania, Estonia and Lithuania. The aim of project was to make participants aware of socially relevant topics, to prevent internet addiction, to identify…

Read More